Κυριακή, 7 Δεκεμβρίου 2008

COMENIUS

Click to play COMENIUS
Create your own slideshow - Powered by Smilebox
Make a Smilebox slideshow

«Comenius- Long Life Learning- Δια βίου μάθηση»Πρόγραμμα COMENIUS

Το "Comenius" είναι ένα πρόγραμμα δράσης που εφαρμόζεται από την Ευρωπαϊκή Κοινότητα στον τομέα της Εκπαίδευσης και βασίζεται στα άρθρα 149 και 150 της συνθήκης της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Το πρόγραμμα επιδιώκει:

Να ενισχύσει την ευρωπαϊκή διάσταση της εκπαίδευσης κάθε επιπέδου και να παράσχει ευρεία διακρατικά πρόσβαση στους εκπαιδευτικούς πόρους στην Ευρώπη προωθώντας παράλληλα την ισότητα των ευκαιριών σε όλους τους τομείς της εκπαίδευσης.

Να προωθήσει την ποσοτική και ποιοτική βελτίωση της γνώσης των γλωσσών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και ιδίως των λιγότερο διαδεδομένων και των λιγότερο διδασκομένων, ώστε να ενισχυθεί η κατανόηση και η αλληλεγγύη μεταξύ των λαών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και να καλλιεργήσει τη διαπολιτισμική διάσταση της παιδείας.

Να προωθήσει τη συνεργασία και την κινητικότητα στον τομέα της εκπαίδευσης.

Να αναπτύξει την ανοχή και τη συνεργασία στο ευρωπαϊκό γίγνεσθαι καθώς την κατανόηση της διαφορετικότητας των ευρωπαϊκών πολιτισμών το σεβασμό και την προστασία αυτών.

Comenius Μοραβός παιδαγωγός (1592 -1670) και προτεστάντης ιερωμένος, που αγωνίσθηκε για τη δημιουργία ενός κόσμου με καθολικής ισχύος πνευματικό πολιτισμό, για μια συμφιλιωτική Χριστιανική Θρησκεία και για ένα ενιαίο σχολείο για όλη την Ευρώπη.

Από νωρίς φάνηκε ότι τα σχέδιά του δεν μπορούσαν να τελεσφορήσουν, αλλά εκείνος εξακολουθούσε να αγωνίζεται για μια Ευρωπαϊκή συνεργασία στον τομέα της εκπαίδευσης και γι' αυτό θεωρείται ο εισηγητής της σύγχρονης παιδείας και πατέρας της νεώτερης παιδαγωγικής. Στο βιβλίο του "Ο κόσμος των αισθητών με εικόνες" υποστηρίζει ότι η διδασκαλία πρέπει να γίνεται με αντιφορμαλιστικό και ευχάριστο τρόπο, ξεκινώντας από γνώριμες παραστάσεις. Υποστηρίζει τη διαρκή αυτομόρφωση, την ισότητα των δύο φύλων στην εκπαίδευση και το δικαίωμα μόρφωσης των ατόμων με ειδικές ανάγκες. Τέλος καταδικάζει τις σωματικές τιμωρίες και υπερασπίζει τη δημοκρατικότητα στην εκπαιδευτική διαδικασία.

Το σχολείο μας συμμετέχει για δεύτερη χρονιά στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα Comenius. Φέτος συμμετέχουμε σαν συντονιστικό σχολείο στο πρόγραμμα παραγωγής έργου (project) μαζί με άλλα εταιρικά ευρωπαϊκά σχολεία από την Γάλλια (Ρεϋνιόν Μαυρίκιος), Ισπανία, Σικελία, Πολωνία, Γερμανία. Το σχέδιο εργασίας (project) που αναλάβαμε έχει σαν θέμα: η «Συνεργατική Μάθηση και πως μπορεί αυτή να επιτευχθεί στην πράξη».
Ο βασικός στόχος του προγράμματος είναι η γνωριμία των μαθητών με άλλους λαούς και με άλλες μορφές διδασκαλίας, αλλά και η ανταλλαγή εκπαιδευτικών ιδεών.

Το σχολείο μας έχει φιλοξενήσει για 5 μέρες, την εβδομάδα που μας πέρασε, στα πλαίσια του ευρωπαϊκού εκπαιδευτικού προγράμματος «Comenius- Long Life Learning- Δια βίου μάθηση» 8 εκπαιδευτικούς της Α/θμιας εκπαίδευσης από τις προαναφερόμενες χώρες. Ο χώρος του σχολείου έχει διαμορφωθεί κατάλληλα για να επιτευχτεί η παρουσίαση των δραστηριοτήτων από τα παιδιά.
Πέρα από τις σχολικές εκδηλώσεις πραγματοποιήθηκαν επισκέψεις στον Δήμαρχο Γέρας, κ. Ζαμτράκη, στο ελαιοτριβείο Βρανά (μουσείο της ελιάς που βρίσκεται στο δήμο μας) και εκπαιδευτικές εκδρομές στο Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Σιγρίου, στην Πέτρα, Μόλυβο, Συκαμιά, Μανταμάδο, αλλά και στα μουσεία του Θεοφίλου και Τεριάντ.
Σημαντική ήταν η προσφορά της διευθύντριας του σχολείου, Κωνσταντίνας Γαβαλά, της δασκάλας- συντονίστριας του προγράμματος, Ελένης ΒαΪβάη, του καθηγητή Φυσικής Αγωγής: Γλιγλή Γεώργιου, της καθηγήτριας Αγγλικών: Μαρία Χατζηχαλκιά, όπως και όλων των δασκάλων του σχολείου: Ειρήνη Ψυχογιού, Άννα Βαμβουκλή, Αθανασία Ματζάρη, Φιλίτσα Σαραντίδη και όλων των μαθητών του σχολείου μας.
Σε όλη την διάρκεια, το πρόγραμμα εξελίχτηκε απροσδόκητα επιτυχημένα, τόσο για τα παιδιά, όσο και για τους εκπαιδευτικούς.

"Comenius" project is an action plan applied by the European Community in the field of Education and based on Articles 149 and 150 of the Treaty on European Union.
The program seeks to:

To strengthen the European dimension of education at all levels and to provide broad transnational access to educational resources in Europe while promoting equal opportunities in all areas of education.

To promote more and better knowledge of the languages of the European Union, in particular the less widely used and less taught, so as to enhance understanding and solidarity between the people of the European Union and promote the intercultural dimension of education.

To promote cooperation and mobility in the field of education.

To develop tolerance and cooperation within the European mainstream as the understanding of the diversity of European cultures respect and protect them.

Comenius Moravos, educator (1592 -1670) and Protestant priest, who fought for the creation of a world with universal spiritual culture, for a conciliatory Christian Religion and a single school for the whole of Europe.

From early on it appeared that his plans could not avail, but he was still struggling for a European cooperation in education and this is considered the reporter of modern education and father of modern pedagogy. In his book "The world of images with appreciable" maintains that the teaching should be anformalistic and pleasant manner, starting with familiar shows. Supports the continued self-knowledge , gender equality in education and the right to education of persons with disabilities. Finally condemns corporal punishment and defend democracy in the educational process.

Our school started for the first time the educational program Comenius. This year participate in school as a coordinating program production project together with other European partner schools in France (Reunion), Spain, Sicily, Poland, Germany. The work plan (project) we have made is the subject: «Collaborative Learning and how this can be achieved in practice».
The main objective of the program to introduce students to other peoples and other forms of instruction, but teachers and exchange ideas.

Our school has hosted for 5 days, a week of this year, within the European educational program «Comenius-Lifelong Learning» 8 teachers of First grade education from these countries
:Filippo Chiarelli, Paolo and Barbara Argento, Gisela Kemper, Evelyne Hue, Raimundo Rodriguez Exposito and Joanna Szymik. The area of the school is formatted to fit achieved by the activities of children.
Besides school events visited the mayor Gera, Mr. Zamtrakis, the mill Vrana (olive museum located in our municipality) and educational trips to the Museum of Natural History of Sigri, Petra, Molyvos, Sykamia, Mantamados, but also the museums Theophilos and the Teriade.
There was the offer of director of the school, Konstantina Gavala, the teacher-coordinator of the program, Helen Vaivai, the professor of Physical Education: Gliglis George, professor of English: Maria Chatzichalkia, like all teachers of the school: Irene Psychogiou, Anna Vamvoukli , Athanasia Matzari, Filitsa Sarantidi and all the students in our school.
Throughout the course, the program has evolved unexpectedly successful, both for children and their teachers.


Φωτογραφικό υλικό από το πρόγραμμα COMENIUS